02_3_kryteria

Kandydaci z WMRiT PP chcący wziąć udział w programie ERASMUS+ poddawani są ocenie z uwagi na pięć pod-stawowych kryteriów, zgodnych z zasadami obowiązującymi na Politechnice Poznańskiej, tj.:

1. znajomość języka wykładowego (głównie angielski lub niemiecki, lub narodowy/urzędowy kraju do którego planowany jest wyjazd),
2. brak zaległości w ramach dotychczas zakończonych semestrów studiów,
3. średnia ocen ze studiów,
4. posiadane dodatkowe osiągnięcia (udział w olimpiadach tematycznych, wolontariat, działalność w kołach naukowych),
5. dotychczasowy udział w programie ERASMUS+ (proemiowane sa osoby ubiegające sie o wyjazd po raz pierwszy).

Sprawdzenie znajomości języka obcego odbywa się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie rekrutacji. W przy-padku posiadania państwowego certyfikatu językowego na poziomie min. B2 istnieje możliwość zwolnienia kandy-data z takiej rozmowy.

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017