02_1_informacje ogólne

Wymiana studentów w ramach programu ERASMUS+ odbywa się pomiędzy WMRiT Politechniki Poznańskiej a wy-działami uczelni partnerskich krajów uczestniczących w programie (głównie z UE), na podstawie zawartych umów bilateralnych (patrz: 03_uczelnie partnerskie). Podpisana umowa umożliwia wyjazd określonej liczbie studentów na okres nie dłuższy niż 1 rok akademicki. Zwyczajowo na WMRiT przyjmuje się, że wyjazdy obejmują jeden semestr,
z możliwością przedłużenia pobytu o kolejny semestr.

Wyjazd studentów musi być poprzedzony przygotowaniem i podpisaniem dokumentów przez trzy strony:
1.     Studentkę/Studenta,
2.     Uczelnię partnerską (zagraniczną) – przyjmującego na studia,
3.     Uczelnię wysyłającą – w tym przypadku Wydziałowa Koordynator ERASMUS+.

Od 2015 roku obowiązuje jeden podstawowy dokument: Learning Agreement (LA) oraz zestaw uzupełniający, w zależności od wymagań uczelni partnerskiej, tj. Student Application Form (SAF) oraz Transcript of Records (TR). Szczegółowy opis dokumentu i jego formularz znajduje się w sekcji: 04_2_umowa.

Każdy student WMRiT PP, który pomyślnie przeszedł procedurę kwalifikacyjną, powinien osobiście wypełnić do-kumenty, zgodnie ze wzorcem i przekazać je do zatwierdzenia Wydziałowej Koordynator ERASMUS+. Po zatwier-dzeniu dokumenty te przesłane do uczelni partnerskiej osobiście przez Studentkę/Studenta.

                    (c) Webmasters: Piotr Sawicki, Hanna Sawicka, Poznań, 2017